اخبار گروه صرافی پیروز


فروش ملک در کانادا

 

ﻛﺎﻧﺎﺩا ﻳکی اﺯ اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری.

اﻣﻨﻴﺖ، ﺛﺒﺎﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ، اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺟﺬاﺏ ﺗﺮﻳﻦ مکان ها ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻭﻩ ﺻﺮاﻓﻲ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭاﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺧﻮشنام، آﻣﺎﺩﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯهای ملکی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎ می تﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩاﺧتی ﺑﺮای خرید ملک ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ریال ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ.


ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠک ﺗﻮﺳﻄ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﺎ اﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺮﺥ اﺭﺯ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

برای انجام خرید و انتقال قطعی ملک در کانادا، حضور خریدار و یا نماینده قانونی وی الزامی می باشد و خدمات غیرحضوری در این زمینه ارائه نمی گردد.


© Copyright 2010 Sarafi Pirooz. All rights reserved.